Copyright 2014 Hydro-Gaz-Med

Medyczne koncentratory tlenu Oxykon

Koncentrator  tlenu „OXYKON” niezawodna i ekonomiczna alternatywa dla dotychczasowych źródeł zasilania w tlen medyczny i sprężone powietrze medyczne w placówkach medycznych.

System koncentratora OXYKON pozwala wykorzystać istniejącą sprężarkownię powietrza medycznego do produkcji własnego tlenu lub wykorzystać sprężone powietrze zasilające koncentrator tlenu na cele medyczne. Pozwala to na znaczne zaoszczędzenie kosztów budowy stacji sprężarek powietrza na potrzeby medyczne.
 
          Wytwarzanie tlenu w koncentratorze oparte jest na działaniu adsorpcyjnym sit molekularnych (zeolity). Powietrze sprężone przez kompresory przesyłane jest do modułów wytwórczych, przy czym azot jest absorbowany przez sito molekularne, a tlen jako produkt jest gromadzony w zbiornikach. Koncentracja otrzymanego tlenu wynosi 93% +/- 3%. Pozostałość stanowią śladowe ilości gazów obojętnych naturalnie występujących w powietrzu: argonu, neonu, ksenonu, azotu.

System bezpieczny i niezawodny

 Koncentrator tlenu OXYKON jest urządzeniem modułowym, zbudowanym  i działającym w/g. zasady PSA.

Może nieprzerwanie wytwarzać praktycznie nieograniczone ilości tlenu. Zależnie od ilości zestawionych ze sobą modułów wytwórczych zaspokaja zapotrzebowanie na tlen w dużych ośrodkach medycznych, małych praktykach i gabinetach lekarskich, a także w mobilnych urządzeniach wykorzystywanych między innymi w polowych jednostkach wojskowych.

Sterowanie systemem odbywa się poprzez panel sterujący, który w zależności od zapotrzebowania włącza lub wyłącza moduły wytwórcze w zmiennej  kolejności, nadzoruje rezerwy tlenu i przy nadmiernym poborze lub awarii koncentratora  włącza pomocnicze źródła tlenu. Pomocnicze źródła tlenu są monitorowane przez sterownik koncentratora. Koncentracja tlenu jest nadzorowana w sposób ciągły poprzez monitor tlenowy z układem pomiarowym. Opcjonalnie OXYKON monitoruje koncentrację tlenu w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest koncentrator, nadzoruje przepływ tlenu oraz przekazuje do centrali sygnały w sytuacjach alarmowych.

System OXYKON odpowiada warunkom normy ISO 10083 z dnia 15.07.2006 określającej szczegółowe wymagania techniczne dla stacjonarnych urządzeń do zasilania tlenem 93%.
Jest również norma EN ISO 7396-1 określająca wymagania dla systemu rurociągowego tlenu z koncentratora. Norma ISO 10083 określa warunki projektowania, instalowania, testów odbiorowych, kontroli pracy i konserwacji koncentratorów tlenu zasilających rurociągowy układ rozdzielający.

System ekonomiczny, gwarantujący samowystarczalność i optymalnie wykorzystujący przestrzeń.


Koncentratory  tlenu OXYKON uniezależniają placówki medyczne od dostawców tlenu i pozwala to zmniejszyć wydatki związane z zapotrzebowaniem na tlen nawet o 80%!  Do wytworzenia 1 Nm3 tlenu potrzebuje zaledwie 1,2 – 1,5 kW energii elektrycznej. Koszty wytwarzania gazu są względnie stałe oraz możliwe do skalkulowania, niezależne od sytuacji na rynku. Koszty eksploatacji i konserwacji koncentratora są niskie, ograniczają się do sprężarek zasilających w powietrze . Ciekawostką jest, że Szpitale, które stosują metodę zasilenia w tlen z koncentratora, odczuwalnie obniżyły koszty eksploatacji oraz uniezależniły się od dostaw i kaprysów firm dostarczających tlen do szpitali. 

Moduły koncentratora tlenu osiągają wydajności od 10 do 600 litrów/min przy ciśnieniu roboczym 6 bar.
Odpowiada to zapotrzebowaniu od 2 do 135 butli o pojemności 40 litrów na dobę o ciśnieniu napełnienia 150 bar.
Koncentrator pracuje selektywnie – produkuje tlen w ilości odpowiadającej chwilowemu zapotrzebowaniu, co ogranicza pobór prądu do poziomu aktualnego zapotrzebowania.

Wykonujemy i montujemy system rezerwy butlowej wraz z monitoringiem. Opcjonalnie do systemu może zostać doinstalowana sprężarka wysokociśnieniowa umożliwiająca magazynowanie i napełnianie butli 40,10 i 5 litrowych  o maks. ciśnieniu 150 bar.

Pod względem medycznym zastosowanie koncentratora w pełni zaspokaja potrzeby tlenowe szpitala. Mieszanina gazów oddechowych podawana pacjentom w czasie oddechu samoistnego, w czasie stosowania technik oddechu zastępczego z respiratora, czy na bloku operacyjnym jest zawsze co najmniej mieszaniną tlenu i powietrza w różnych proporcjach.

Nie ma żadnego uzasadnienia medycznego aby do wytworzenia mieszaniny oddechowej która najczęściej stosowana jest przy stężeniu tlenu w przedziale 30-60% stosować tlen 99,9%.   Nigdy nie ma potrzeby i jest wręcz szkodliwe z punktu widzenia medycznego stosowanie wentylacji 100% tlenem, czy stosowania przewlekle wysokich stężeń tlenu. Powoduje to bowiem patologiczne zmiany w tkance płucnej doprowadzając do jej nieodwracalnego uszkodzenia.

Kontrola produkowanego gazu

Koncentrator posiada układ ciągłej kontroli z rejestracją historii zdarzeń, oraz zabezpieczenie awaryjne, które wyłączy go w przypadku zaniku prądu lub nieprawidłowej pracy a automatycznie załączy się system rezerwy butlowej. Gaz przechodząc przez złoże zeolitowe jest osuszany do punktu rosy -70 st.C. Efektem tego jest brak wilgoci oraz usunięcie zanieczyszczeń bakteryjnych.

W przypadku zamontowanych koncentratorów Szpitale były pod tym kątem kilkakrotnie kontrolowane przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego uchybień nie stwierdzono, koncentratory pracują nadal.
 Konserwacja systemu ogranicza się do serwisowania sprężarek powietrza, które wykonują ich serwisy. Moduły koncentratora nie wymagają stałej konserwacji.

W przypadku wyboru naszej technologii Hydro-Gaz-Med. wykona projekt wykonawczy dla całego systemu